NEWS

Đối tác dự án

Trung tâm Vùng CanAm: Trung tâm vùng dẫn đầu ngành EB-5

Golden Gate Global: Trung tâm vùng EB-5 uy tín

PINE STATE REGIONAL CENTER

GO2EUROPE

KOCH INDUSTRIES

HOMEFED

U.S. STEEL CORP (TẬP ĐOÀN THÉP HOA KỲ)

WILLIAMS, DAME & ASSOCIATES (WDA)

ARISTO DEVELOPERS

EXCELLIUM CAPITAL PARTNERS

TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN PAFILIA

FAT BRANDS