BỒ ĐÀO NHA BAN HÀNH CHÍNH SÁCH MỚI CỦA CHƯƠNG TRÌNH GOLDEN VISA, ÁP DỤNG VÀO NĂM 2022

Vào ngày 12.02.2021, Chính phủ Bồ Đào Nha đã công bố chi tiết về các điều khoản mới cho chương trình Thị thực Vàng (Golden Visa), sẽ áp dụng từ năm 2022 trở đi.